Chcesz WYGRAĆ 5.000 zł?

Oglądaj
Udostępnij

Na platformie videosferaagro.pl promujemy dobre praktyki czy innowacje, które zastosowaliście w waszych gospodarstwach. Nakręćcie o tym krótki, dwu- , trzyminutowy film (np. komórką), przekonajcie innych do swoich rozwiązań i zgarnijcie 5000 złotych, które jest główną nagrodą w konkursie. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

Na platformie videosferaagro.pl prezentujemy często filmy o rolnikach, którzy stosują dobre praktyki, inwestują w innowacyjne rozwiązania, uprawę roli czy hodowlę, kupują nowoczesne maszyny, wykorzystują ekologiczne źródła energii. Nie wszędzie jednak jesteśmy w stanie dotrzeć. Dlatego ogłaszamy konkurs, dzięki któremu sami będziecie mogli się pokazać całej Polsce (w 2020 roku nasz kanał miał ponad 10 milionów wyświetleń).

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie jury składające się z członków redakcji wyłoni finalistów. Przy ocenie weźmie pod uwagę atrakcyjność przekazu, dzięki któremu autorzy chcą wpłynąć na odbiorców oraz to, na ile zgłoszone filmiki promują nowoczesne rozwiązania. W drugim etapie prace finalistów zostaną opublikowane w Internecie. Następnie zostanie przeprowadzone głosowanie internautów , w wyniku którego zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Do kogo jest adresowany konkurs? Do rolników, uczniów szkół rolniczych oraz youtuberów. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne bądź dwuosobowe zespoły, w których przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia. Warunkiem uczestnictwa jest też, by przynajmniej jeden z autorów był rolnikiem, o którego gospodarstwie film opowiada. Zwycięzca(y) konkursu otrzyma tytuł Agromistrza 2020.

Uczestnicy konkursu muszą zaświadczyć, że posiadają pełnię praw autorskich do nadesłanych filmów i zgadzają się na ich publikację na wszelkich kanałach dystrybucji Południowej Oficyny Wydawniczej – wydawcy „Wieści Rolniczych”. W przypadku występowania w filmie osób trzecich muszą także dysponować zgodą na wykorzystanie ich wizerunku. Nadesłane filmy nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów.

Na prace czekamy do 15 kwietnia 2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz film należy nadesłać na adres mailowy redakcji: konkursy@wiescirolnicze.pl. W przypadku, gdy rozmiar filmu jest zbyt duży, można przesłać go na adres mailowy redakcji za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com. Zgłoszenie można także przesłać drogą pocztową na nośniku danych (płyta CD lub DVD bądź pendrive) na adres redakcji „Wieści Rolniczych” (ul. Kasprzaka1a, 63-200 Jarocin).

Regulamin konkursu:


REGULAMIN KONKURSU 

(z nagrodami, pomniejszonymi o podatek dochodowy)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa Konkursu: Agromistrz 2020

- Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 3.360.000 zł; wydawca miesięcznika „Wieści Rolnicze” oraz portalu www.wiescirolnicze.pl i platformy www.videosferaagro.pl.

 

- Zasięg konkursu.

Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski

 

- Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 stycznia 2021 r. i kończy w dniu 10 czerwca 2021 r.


2. DANE OSOBOWE

 

 1. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników:

a)     imię i nazwisko,

b)     wizerunek

c) adres zamieszkania,

d) adres poczty elektronicznej

f) numer rachunku bankowego wskazany do wypłaty ewentualnej nagrody.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin . Ponieważ konkurs organizowany jest w ramach grantu KSOW, dane zostaną także udostępnione Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (§3 ust. 4 nr KSOW/4/2020/091 na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/091.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponieważ konkurs organizowany jest w ramach grantu KSOW, dane zostaną także udostępnione Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (§3 ust. 4 nr KSOW/4/2020/091 na podstawie umowy nr KSOW/4/2020/091.


 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z laureatami oraz wypłacenia nagród.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
 3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 


3. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Polski bądź dwuosobowe zespoły, w których przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest, aby przynajmniej jeden z autorów był rolnikiem, o którego gospodarstwie film opowiada.
 4. Zwycięzca(y) konkursu otrzyma tytuł „Agromistrza 2020”.
 5. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszeniowej” stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie jej wraz z filmem drogą elektroniczną lub pocztą na adres Organizatora.
 6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
 7. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących filmy, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
 9. W przypadku Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Karta zgłoszenia oraz filmy podlegają zniszczeniu.
 10. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń.
 11. Uczestnik oświadcza w Karcie zgłoszenia, że:

1) przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do filmu, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;

2) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do:

1) zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;

2) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;

3) uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby lub osób, których wizerunek zawiera film, na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach uczestnictwa w konkursie;

.

 

4 . KOMISJA KONKURSOWA

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności

w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą przedstawiciele miesięcznika „Wieści Rolnicze”.

Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs zostanie ogłoszony dnia 22 stycznia 2021 r. na portalu informacyjnym wiescirolnicze.pl oraz na Facebooku, a w miesięczniku „Wieści Rolnicze” – w numerze II/2021. Przebiegał będzie w dwóch etapach

 

I etap (22 stycznia -15 kwietnia):

1.     Ogłoszenie konkursu w mediach ogólnopolskich: na portalu wiescirolnicze.pl, w miesięczniku „Wieści Rolnicze”, na kanale YouTube, Fb i Instagramie. Konkurs jest skierowany do właścicieli gospodarstw, uczniów szkół rolniczych oraz youtuberów rolniczych

2.     Zadaniem uczestników będzie nadesłanie krótkiego filmu (2-3 minuty) promującego nowoczesne rozwiązania w gospodarstwie, bez ograniczenia dziedziny produkcji.

3.     Jury składające się z członków redakcji WR wyłoni (w zależności od ilości zgłoszeń; planuje się, że będzie to minimum 20) finalistów konkursu, biorąc pod uwagę:

- na ile zgłoszone filmu promują innowacyjne rozwiązania

- atrakcyjność przekazu, dzięki któremu autorzy chcą wpłynąć na odbiorców.

II etap (16 kwietnia – 10 czerwca:

1.     Umieszczenie finałowych filmu na portalu i kanale YouTube.

2.     Głosowanie internautów w wyniku którego zostaną wyłonieni zwycięzcy

3.     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

6. PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

 

Uczestnicy konkursu zaświadczają, że dysponują pełnią praw autorskich do nadesłanych materiałów i wyrażają zgodę na ich publikację przez Organizatora we wszystkich kanałach dystrybucji (miesięcznik oraz Internet). Prawa autorskie do nadesłanych nie mogą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób występujących w filmach. Uczestnik zaświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek został wykorzystany. Nadesłane filmy nie mogą być nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów.

 

 

 

7. NAGRODY

I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000zł, III nagroda –2000zł

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przyporządkowania wysokości nagród w ramach niezmiennej puli 10 000zł.

W przypadku nagród przekraczających 2000 zł, kwota przekazana laureatom zostanie pomniejszona o 10% podatku od nagród.

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody mailowo oraz poprzez publikację jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości w miesięczniku „Wieściach Rolniczych” oraz internetowych kanałach dotarcia miesięcznika (portal, Fb, YT). Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj dokładnego adresu oraz numeru konta bankowego.


 

9. ODBIÓR NAGRÓD

Nagrody zostaną przekazane osobiście lub dostarczone do zwycięzcy przekazem internetowym.

.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

 Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 

 

 

 
Podobne do tego filmu