Regulamin Platformy publikacji treści „Videosfera Agro”

REGULAMIN internetowej Platformy publikacji treści „Videosfera Agro” administrowanej przez POŁUDNIOWĄ OFICYNĘ WYDAWNICZĄ Sp. z o.o. z kontentem przeznaczonym do udostępniania, odczytu lub innej formy odtwarzania plików elektronicznych, oraz prowadzenia sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług oferowanych online.

Obowiązuje od 10 lipca 2020 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. – właściciel internetowej Platformy publikacji treści „Videosfera Agro” internetowego, zwana dalej Oficyną, z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, NIP 617-19-79-904, REGON 251010225, będąca wydawcą w rozumieniu ustawy prawo prasowe (Dz.U. z 1984 poz.5) oraz usługodawcą w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422)

Platforma Videosfera Agro – strona internetowa o adresie www.videosferaagro.pl, zwana dalej Platformą, przeznaczona do publikacji treści poświęconych rolnictwu w formie plików filmowych oraz tekstowych oraz stanowiąca forum wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Za pośrednictwem Platformy Oficyna może świadczyć usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową lub świadczeniem usług online lub innych usług. Platforma działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent, a w szczególności e-book, audiobook, PDF, e-prasa itp., przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie elektroniczne – urządzenie przeznaczone między innymi do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych, np. komputer, laptop, smartphone itp.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych między innymi zamieszczane przez Oficynę na Platformie za pośrednictwem serwisu Yotube

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Platformy i/lub usług oferowanych na Platformie

Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:

 1. usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów multimedialnych, tekstowych i graficznych, w szczególności poświęconych szeroko rozumianej tematyce rolniczej, z których korzystanie jest możliwe wyłącznie na indywidualne żądanie Użytkownika, w wybranym przez niego czasie, także w urządzeniach mobilnych
 2. usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych takich jak reklamy bannerowe, reklamy tekstowe i contentowena stronie Platformy, a także umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe, itp.
 3. usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem Platformy mające na celu nawiązywanie kontaktów między użytkownikami serwisu celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów na Platformie

Partner – każdy podmiot współpracujący z Oficyna na podstawie stosownej umowy

Panel logowania – podstrona Platformy chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku i ewentualnych dokonywanych przez niego zamówieniach, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać także z Usług dodatkowych

Usługi dodatkowe - usługi świadczone dodatkowo przez Oficynę na rzecz Użytkowników posiadających Konto

Operator płatności – instytucje płatnie w rozumieniu art.2 pkt.10A ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2003), z którą współpracuje Oficyna

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych w Sklepie towarów i usług, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Platformy „Videosfera Agro”, warunki świadczenia usług przez Platformę oraz zakres odpowiedzialności Platformy.
 2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniane są przez Oficynę, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
 3. Poprzez fakt korzystania z Platformy i usług na niej oferowanych Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W ramach korzystania z Platformy Videosfera Agro Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  - materiałów udostępnionych w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę internetową Videosfera Agro lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;
  - korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;
  - dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
  - korzystać z serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
 5. Do zawarcia pomiędzy Oficyną a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Onet dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Videosfera Agro w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Videosfera Agro dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej tego Serwisu.
 6. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług dodatkowych określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
 7. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale II pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Platformie Videosfera Agro jest bezpłatne.
 8. W Platformie Videosfera Agro prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.
 9. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Platformie Videosfera Agro treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Platformy Videosfera Agro i prezentowanych w nim Materiałów.
 10. Za pomocą funkcjonalności udostępnionych na Platformie, każdy użytkownik może wprowadzić na Platformę treści korzystając z dwóch możliwych trybów ich wprowadzenia:
  1. po zarejestrowaniu się w panelu logowania
  2. bez logowania
  Oficyna nie ingeruje w zawartość merytoryczną i językową treści.
  Oficyna zastrzega sobie prawo do odrzucenia treści w sposób oczywisty naruszających przepisy prawne
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 • Zakazane jest korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  - niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy
  (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  - niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  - niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  - niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  - nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  - nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 • Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania należności za odpłatne Usługi oferowane przez Platformę w terminie i sposób określony w www.videosferaagro.pl.
 • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: połączenie z siecią Internet wraz z niezbędną przeglądarką internetową, ewentualnie inne oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Platformy i oferowanych przez nią funkcjonalności i usług, niezbędny sprzęt

ROZDIZAŁ IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 • Umowa o bezpłatne świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu Platformy lub związanych z nim podstroi i stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Platformy lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.
 • Umowa o ewentualne płatne świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na ta Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez użytkownika opłaty zgodnie z instrukcja zawartą na stronach płatności na Platformie.
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt. II ust. 5.

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: 63-200 Jarocin, ul.Kasprzaka 1A, Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OFICYNY

 • POW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Platformy informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 • POW Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Platformy Videosfera Agro odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 • POW Sp. z o. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Platformy Videosfera Agro przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na Platformie Videosfera Agro będą zgodne z oczekiwaniami Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 • POW Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy Videosfera Agro, szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i decyzjami gospodarczymi, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 • POW Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Platformie Videosfera Agro.
 • POW Sp. zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Platformie Videosfera Agro w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 • POW Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Platformy Videosfera Agro w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Przyjęty w na stronach Platformy Videosfera Agro wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
 • Platforma Videosfera Agro zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 • Treści udostępniane na stronach Platformy Videosfera Agro mogą być opatrzone znakiem "Copyright © 2020 POW Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone"
 • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, POW Sp. z o.o. udostępnia na stronach Platforma Videosfera Agro podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Platforma Videosfera Agro w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów - są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Platforma Videosfera Agro nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Platforma Videosfera Agro jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 • Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części treści zamieszczanych na stronach Platforma Videosfera Agro w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody POW Sp. z o.o. poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Użytkownicy udostępniający na stronach Platforma Videosfera Agro treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Platforma Videosfera Agro treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 • Użytkownicy udostępniający na stronach Platforma Videosfera Agro treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają POW Sp. z o.o. niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

ROZDZIAŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Platformy Videosfera Agro jest POW Sp. zo.o.
 • Dane, o których mowa w ust.1 są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2026 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 poz. 1781).
 • W zakresie niezbędnym do tworzenia treści na stronach Platformy Videosfera Agro Administrator może powierzyć podmiotom współpracującym dane osobowe do przetwarzania w trybie art.28 rozporządzenia, a którym mowa w ust.2 niniejszego Rozdziału.
 • POW Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z obowiązującym prawem.
 • POW Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez POW Sp. z o.o.
 • POW Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 • W ramach świadczenia niektórych Usług POW Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 • POW Sp. z o.o. zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
 • POW Sp. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 • POW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Videsofera Agro w formach stosowanych w Internecie.
 • POW Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Platformy Videosfera Agro i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Platformy Videosfera Agro.