Regulamin quizów

Regulamin uczestnictwa w quizach o tematyce rolniczej w ramach projektu „Videosfera Agro”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem „Konkursu” jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Wieści rolnicze”, portalu internetowego www.wiescirolnicze.pl z platformą „Videosfera Agro”, zwana dalej Organizatorem z siedzibą w Jarocinie, 63-200 Jarocin, ul.Kasprzaka 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000053718.
 2. Konkurs ma charakter quizów internetowych (dalej Quizy).
 3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
 4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.videosferaagro.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Konkurs prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową Organizatora www.videosferaagro.pl.

UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Rejestracja do udziału w quizach odbywa się z wykorzystaniem strony www.videosferaagro.pl i dostępnego tam panelu logowania. Quizy dostępne są tylko dla zalogowanych osób.
 2. Udział w Quizach dedykowany jest głównie do użytkowników portalu www.videosferaagro.pl oraz do użytkowników portalu www.wiescirolnicze.pl.
 3. Udział w quizach i podanie związanych z udziałem w nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w quizach.
 5. Uczestnikami quizów nie mogą być pracownicy Organizatora.
 6. Przystąpienie do quizu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w quizie. Uczestnictwa w quizie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Uczestnik quizu może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach jednego quizu w danym miesiącu.

TERMINY QUIZÓW

 1. Każdy quiz trwa przez jeden miesiąc kalendarzowy i w tym okresie jest aktywna strona z pytaniami. Pierwszym dniem quizu jest pierwszy dzień danego miesiąca, a ostatnim ostatni dzień danego miesiąca.
 2. Quizom nadaje się kolejne numery porządkowe.
 3. Pierwszy quiz rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. , a ostatni 1 grudnia 2021 r.
 4. Terminy quizów ogłaszane są na stronach: www.videosferaagro.pl , www.wiescirolnicze.pl, na fanpage „Videosfera Agro” oraz w wydaniu papierowym miesięcznika „Wieści rolnicze”.
 5. Rozstrzygnięcie każdego quizu nastąpi w terminie 7 dni od daty jego zakończenia, a wyniki ogłaszane będą na stronach: www.videosferaagro.pl , www.wiescirolnicze.pl, na fanpage „Videosfera Agro” oraz w wydaniu papierowym miesięcznika „Wieści rolnicze”.
 6. W terminie do 31 grudnia 2021 r. zostanie opublikowanych 15 quizów.

TEMATYKA

 1. Tematyka wszystkich quizów będzie dotyczyła materiałów publikowanych na platformie „Videosfera Agro”, www.videosferaagro.pl.
 2. Zapoznanie się z wyprodukowanymi materiałami jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie, ponieważ na ich podstawie będą przygotowywane quizy.
 3. Pierwszy quiz trwający od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r. będzie dotyczył materiałów wyprodukowanych i opublikowanych w terminie do 30 września 2020 r.
 4. Kolejne quizy będą dotyczyły materiałów opublikowanych w miesiącu poprzedzającym okres, w którym trwa dany quiz. Np. w miesiącu listopadzie pytania będą dotyczyły materiałów opublikowanych październiku, w grudniu – w listopadzie itd.

ZASADY ORGANIZACJI QUIZÓW

 1. Każdy quiz będzie się składał z 15 pytań zamkniętych z trzema lub czterema propozycjami odpowiedzi, z czego jedna będzie poprawna.
 2. Quizu nie można przerwać ani zatrzymać.
 3. Czas wypełnienia quizu jest automatycznie mierzony przez system.
 4. Każda zalogowana osoba może wypełnić quiz tylko jeden raz w danym miesiącu.
 5. Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie quizu, czas zostaje automatycznie wyłączony.
 6. Po zakończeniu wypełniania quizu jego uczestnik może zobaczyć prawidłową wersję wszystkich odpowiedzi.

ZWYZIĘZCY

 1. Spośród uczestników quizu, którzy udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną wyłonieni zwycięzcy – trzech laureatów , którzy zajęli miejsca I, II i III oraz siedmiu zdobywców nagród pocieszenia.
 2. Zwycięzcą quizu zostaje osoba, która popełni najmniej błędów w czasie jego wypełniania. W przypadku, gdy dwie lub większa liczba uczestników quizu popełni taką samą liczbę błędów, o kolejności decyduje najlepszy czas wypełnienia quizu – wyższe miejsce zajmuje uczestnik, który wypełnił quiz w najkrótszym czasie.
 3. Wyniki quizów wraz z nagrodami ogłaszane będą w serwisie Facebook na fanpage, na stronie quizów na platformie „Videosfera Agro” oraz poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail do laureatów.

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje w każdym quizów trzy nagrody główne:
 2. I miejsce – nagroda o wartości 450 – 500 zł oraz zestaw upominków
 3. II miejsce – nagroda o wartości 250 – 300 zł oraz zestaw upominków
 4. III miejsce – nagroda o wartości 150 – 200 zł oraz zestaw upominków
 5. oraz siedem zestawów upominków dla uczestników, którzy zajęli miejsca od IV do X.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w quizach na nagrody pieniężne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul.Kasprzaka 1A.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@jarocinska.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i opublikowania laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przekazywania informacji związanych z funkcjonowaniem Platformy „Videosfera Agro”.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty, które będą świadczyły usługi na zlecenie Organizatora, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: w przypadku uczestników – przez czas realizacji konkursu przez Organizatora, w przypadku laureatów – również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania w Konkursie oraz w przypadku laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19listopada 2009 r. (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez uczestnika i Organizatora polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) Organizator może przetwarzać informacje o użytkowniku (jego dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail niezbędne do przeprowadzenia Konkursu), i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.